Loading...

Thông tin hội viên

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mr. KHOA NGUYỄN

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Giải trí - Truyền thông
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông KHOA NGUYỄN sở hữu

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN KPRO

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Giải trí - Truyền thông

86/70 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực