Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Hồ Xuân Nam

Chức vụ
Chủ doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Dệt vải
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Hồ Xuân Nam sở hữu

CƠ SỞ DỆT NAM HƯƠNG

Dệt vải

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Dệt vải

0123456789

demo@gmail.com

25/9 Bàu Bàng, Phường 13. Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực