Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Giáp Văn Thành

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Nhà thầu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Giáp Văn Thành sở hữu

Công ty TNHH TM KT Gia An

Nhà Thầu M&E

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Nhà thầu

0123456789

demo@gmail.com

8-10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực